Co ergoterapeut dělá?

 

Ergoterapeutické vyšetření – ergoterapeut odebírá anamnézu, provádí kineziologický rozbor, hodnotí kognitivní funkce dle specifických testů, provádí vyšetření soběstačnosti pacienta v běžných denních činnostech a v neposlední řadě se také ptá klienta na jeho zájmy a hobby, aby ergoterapeut mohl terapii přizpůsobit činnostem, které klient s oblibou vykonává. 

Stanovení cílů a plánů - po důkladném vyšetření následuje stanovení cílů, kterých chce klient dosáhnout. Poté ergoterapeut zanalyzuje situaci a vybere vhodné nástroje a činnosti, kterými bude cílů dosahovat, tedy sestaví ergoterapeutický plán. Vše probíhá s důrazem na klientovy názory a postoje. Veškeré techniky a metody ergoterapeut uplatňuje v rámci individuální ergoterapie i skupinové ergoterapie. 

Nácvik všedních denních činností - doménou ergoterapie je zaměření se na všední denní činnosti, mezi které řadíme: provedení osobní hygieny (mytí zubů, učesání se, omytí obličeje, holení, úprava zevnějšku,…), oblékání (obléknutí celého těla, zapínání knoflíků a zipů), přesuny (z lehu do sedu, ze sedu do stoje, případně z postele na vozík či židli, přesuny s využitím pomůcek atd.), použití toalety, jedení a pití (nakrájení si jídla, konzumaci příborem, samostatné napití se). V rámci činností zahrnující širší soběstačnost se nacvičuje: používání telefonu, úklid, transport, hospodaření s penězi, nakupování potravin, vaření a užívání léků. Všechna hodnocení ergoterapeut provádí v kontextu prostředí klienta, ve kterém žije a ergoterapeut také analyzuje faktory prostředí působící a ovlivňující klienta. 

Trénink obnovy funkce horní končetiny - ergoterapeut svými specifickými metodami zlepšuje svalovou sílu postižené končetiny, rozsahy pohybů v kloubech, zlepšuje citlivost, trénuje jemnou motoriku a koordinaci. Mezi specifické metody patří například mobilizace, postizometrická svalová relaxace, dlahování, cvičení na motodlaze, využívání různých pomůcek (zrcadlová terapie), zábavných činností (systém Armeo), her s ohledem na individuální potřeby klienta. Ergoterapeut také nacvičuje či zdokonaluje grafomotoriku. 

Výběr vhodných kompenzačních pomůcek - velmi důležitou kompetencí ergoterapeuta je správný výběr kompenzačních pomůcek pro klienta dle jeho parametrů a požadavků a nácvik používání těchto pomůcek. Mezi kompenzační pomůcky se řadí například invalidní vozík, podavač, zapínač knoflíků, speciálně upravené prkénko, nástavec na toaletu, sedačka do vany, navlékač ponožek, chodítko, polohovatelné lůžko a plno dalších. 

Trénink kognitivních funkcí - ve spolupráci se všemi členy multidisciplinárního týmu ergoterapeut nejprve vyšetří úroveň kognitivních funkcí a poté je prostřednictvím smysluplných činností a specifických postupů s klientem zlepšuje, popřípadě udržuje ve stavu, v jakém jsou. 

Doporučení úprav domácího a pracovního prostředí - ergoterapeut po důkladné a kompletní analýze bytového i pracovního prostředí klienta doporučuje a navrhuje úpravy. V rámci pracovního prostředí se nejčastější úpravy týkají uložení komponent v pracovním sektoru a výběru vhodného nábytku. 

Poskytování poradenství - ergoterapeut jej poskytuje nejen klientům, ale i jejich rodinným příslušníkům či přátelům, známým, kteří jsou často s klientem v kontaktu a potřebují být o situaci informováni. Poradenská činnost spočívá v doporučení vhodných pomůcek pro péči o klienta v domácím prostředí (například zvedák pro lepší manipulaci s klientem při přesunech, doporučení vozíku vyhovující jak klientovi, tak člověku, který o něj bude pečovat a podobně), objasnění možností finančních příspěvků, dávek, darů, dále ergoterapeut instruuje o vhodném cvičení s klientem a vhodných činnostech, které by měl klient provádět a kterých by se měl vyvarovat. 

Ergodiagnostické vyšetření – jedná se o specifické vyšetření potenciálu klienta k pracovnímu zařazení. Cílem ergoterapeutického vyšetření v rámci ergodiagnostiky je zhodnocení pracovního potenciálu klienta, hodnocení výkonu, výdrže, koncentrace, úsilí a funkčnosti ruky a horní končetiny.